بازگشایی مدارس- شروع کلاس ها

زمان شروع مدارس از۹ مهر

زمان شروع مدارس بصورت رسمی از شنبه 9

.