سرویس مدارس

معرفی 2 دانش آموز برای سرویس (محدوده بلوار امام حسین)

معرفی3 دانش آموز برای سرویس (محدوده رسالت جنوبی)

جهت اطلاع:

به 2 دانش آموز برای  تکمیل سرویس محدوده بلوار امام حسین نیاز مندیم. لطفا برای گرفتن سرویس در  این محدوده  با شرکت تک ستاره   تماس بگیرید 

به 3 دانش آموز برای  تکمیل سرویس محدوده سالت  جنوبی نیاز مندیم. لطفا برای گرفتن سرویس در  این محدوده  با شرکت تک ستاره   تماس بگیرید    

  09171605939